PRIVACY & COOKIEVERKLARING NIBAG

Nibag Groep is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Nibag Groep respecteert daarom uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, alle personen met wie wij contact hebben of hebben gehad, alle bezoekers van onze website en alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken. Wij informeren betrokkenen in beginsel als wij persoonsgegevens van hen gaan verwerken.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nibag Groep verwerkt persoonsgegevens die zij zowel direct als indirect heeft ontvangen op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Van onze opdrachtgevers verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij in onze rol als regisseur in huisvesting en daarmee als 'verwerkingsverantwoordelijke'. Opdrachtgevers hoeven daarom geen aparte 'verwerkersovereenkomst' met ons te sluiten.

Persoonsgegevens die rechtstreeks van u zijn verkregen
Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Nibag Groep verwerkt hiervoor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens

Persoonsgegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen
Wanneer Nibag Groep uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u heeft ontvangen, dus wanneer deze zijn verkregen via een partij die onze diensten afneemt, dan worden uw persoonsgegevens door ons slechts verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van Nibag Groep. Dit gerechtvaardigd belang is het kunnen uitvoeren van onze diensten.

Nibag Groep verwerkt hiervoor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Nibag Groep verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij Nibag Groep van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Nibag Groep gebruikmaken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet. Uw persoonsgegevens zullen door ons nooit worden doorverkocht aan derden.

Nibag Groep maakt gebruik van de volgende categorieën ontvangers:

  • Medewerkers van Nibag Groep
  • Financiële administratiekantoor
  • Cloud-software aanbieders
  • Webhosts
  • IT-onderhoud

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Nibag Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

UW RECHTEN

Nibag Groep biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan Nibag Groep heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u gebruik wenst te maken van bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

BEZWAAR EN KLACHTRECHT

Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

Nibag Groep B.V.
Demmersweg 122
7556 BN Hengelo

T: 088-9600900
E: info@nibag.nl

COOKIEVERKLARING

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Wij gebruiken alleen functionele en niet-persoonsgebonden analytische cookies. Wij verzamelen dus geen persoonsgegevens of delen deze met derden.